اهنگ حصین خط کشیدم دورم No SetDownload

     Music ziynet sali deli divanenim

    اهنگ ترکیه ای Text Music ziynet sali deli divanenim

    music ziynet sali deli divanenim